Newsletter

Chcesz być informowany o nowych kursach, terminach oraz artykułach?
Twoje kursy Wyślij zapytanie Praca

Regulamin

1. Organizator

Szkolenia organizowane są przez My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-361, ul. Piotrkowska 270, KRS 0000261006, NIP 725-19-27-175, zwany dalej Organizatorem.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora i wpłacenie wpisowego (wpisowe stanowi część opłaty za szkolenie, cena szkolenia zawiera już opłatę wpisową).

Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora. W przypadku braku miejsc wpisowe zwracane jest w całości.

Dane konta do wpłat:

My Way by Rainbow  Tours sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź
Bank Ochrony Środowiska 97 1540 1245 2056 4810 0416 0001
w tytule: imię i nazwisko Uczestnika, kod kursu. 


Wysłanie zgłoszenia poprzez stronę internetową jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, programu szkolenia opublikowanego na stronie www.rainbowtours.edu.pl i warunków odpłatności za udział w zajęciach.

3. Potwierdzenie lub anulacja szkolenia

Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji szkolenia w ustalonym terminie.

Organizator ma możliwość odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 30 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wpisowe zwracane jest Uczestnikowi w całości.

4. Odpłatność

Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia pełnej odpłatności za kurs w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, który nie dokonał wpłaty w ustalonym powyżej terminie.

Cena obejmuje podaną w opisie szkolenia liczbę godzin lekcyjnych zajęć.

Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdu i innych wydatków poniesionych przez Kursanta związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Uczestnicy mogą skorzystać z wcześniej otrzymanych kart rabatowych w wysokości 5%, 10% oraz 30%. Wykorzystanie karty polega na wpisaniu kodu umieszczonego na karcie w formularzu zapisu na szkolenie. 

Karty 5% może użyć każdy uczestnik.

Karty 10% oraz 30% może użyć tylko ta osoba, której karta została przekazana. Każde użycie kart o takich wartościach jest weryfikowane na imiennych listach. 

Karty 10% oraz 30% należy przekazać trenerowi na szkoleniu, w którym bierze się udział w promocyjnej cenie. 

5. Warunki zaliczenia szkolenia

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest dyplom wydawany przez Organizatora. Otrzymują go Uczestnicy, którzy zaliczyli wszystkie zajęcia i dokonali pełnej płatności za udział w szkoleniu, a także:

  • przystąpili do egzaminu wewnętrznego (Uczestnicy Akademii Pilotów Wycieczek) lub
  • zaliczyli egzamin i case (Uczestnicy Akademii Rezydentów)


W przypadku nieobecności na zajęciach Organizator umożliwia Uczestnikowi udział w tych samych zajęciach podczas innej edycji szkolenia (Organizator nie gwarantuje potwierdzenia kolejnej edycji szkolenia). Maksymalna liczba zajęć, w której Uczestnik może wziąć udział z inną edycją, to 1 dzień (Akademia Rezydentówi, Akademia Animatorów) lub 2 dni (Akademia Pilotów Wycieczek).

Za udział w zajęciach z inną edycją wprowadza się opłaty:

  • udział w zajęciach stacjonarnych – bezpłatny,
  • udział w wycieczce szkoleniowej autokarowej - 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
  • udział w egzaminie wewnętrznym - 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).


Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o wybranym terminie i uzyskać potwierdzenie możliwości udziału w zajęciach. Opłata musi być wniesiona na konto Organizatora na min. 7 dni przed terminem zajęć.

Uczestnik szkolenia ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach/wycieczce/egzaminie z inną edycją szkolenia w ciągu 180 dni od daty zakończenia edycji szkolenia, w którym brał udział.

6. Rezygnacje

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej i musi być wysłana listem poleconym na adres Akademia Rainbow ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź. Kursantowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie z potrąceniem 99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) kosztów administracyjnych. Taką rezygnację Organizator musi otrzymać na minimum dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia w trakcie jego trwania. Rezygnacja, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej i musi być wysłana listem poleconym na adres Akademia Rainbow ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź. Odpłatność za szkolenie wyliczana jest proporcjonalnie do zajęć zrealizowanych do momentu otrzymania w/w oświadczenia. Kursantowi przysługuje zwrot odpowiedniej części wpłaconej kwoty za szkolenie z potrąceniem 99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) kosztów administracyjnych.

W piśmie dotyczącym rezygnacji należy podać numer rachunku bankowego, na które Organizator może dokonać zwrotu wyliczonej należności. Zwroty dokonywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji.

7. E-learning

Użytkowników e-learningu obowiązują dodatkowo przepisy regulaminu umieszczonego na stronie www.rezydentbiurapodrozy.pl

Uwaga! Opłata za e-learning (199 zł) nie jest zwracana. 

8. Prawa autorskie

Uczestnik zobowiązuje się do nierozpowszechniania materiałów szkoleniowychw jakiejkolwiek formie, bowiem są one objęte ochroną praw autorskich. Materiały przeznaczone są jedynie do wewnętrznego użytku. Podczas szkolenia zabrania się nagrywania treści zajęć.

9. Dane osobowe

My Way by Rainbow Tours  Sp. z o.o. informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedziba w Łodzi ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. umowy. Podane przez Uczestników dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych w celu realizacji programu szkolenia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Klienci maja prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania.

Dołącz do nas - ludzi ciekawych świata

Zobacz oferty pracy